TYPE

               

브론즈, 보라B, 흑색유광                                         보라B, 검정무광, 하늘색                                          백색무광, 아쿠아블루, 검정유광

19.5×19.5×19㎝                                                       19.5×19.5×19㎝                                                         19.5×19.5×19㎝                                                          


고객센터

02-511-6448

평일 오전 9:30 ~ 오후 5:30

토요일 오전 9:30 ~ 오후 2:30

점심시간 오후 12:00 ~ 1:00

(주)한인코리아

부산광역시 동래구 충렬대로105         사업자등록번호 602-81-18362

전화 051)441-7442                         팩스번호 051)441-7434